Allmänna villkor

1. Order:
1.1 MASARU webbutik vänder sig först och främst till kunder inom vårt geografiska område (Sverige). Men vi kan även leverera till andra länder, var vänlig kontakta butiken för ytterligare information.
1.2 Du kan lägga beställning via vår webbutik www.masaru.se eller via vår fysiska butik i Malmö.

2. Prisinformation:
2.1 Alla priser uppdateras med jämna mellanrum och ska alltid vara aktuella. Skulle det inträffa att mot förmodan det inte skulle vara så, skulle vi uppskatta om ni som observant kund kunde informera oss om detta.
2.2 Priser anges i svenska kronor Ink. moms.
2.3 Vi reserverar oss rätten för eventuella prisändringar som kan tillkommit i efterhand eller felaktig information på grund av tekniska eller mänskliga fel. Vid eventuella prisjusteringar gäller leveransdagens priser.

3. Frakt:
3.1 Frakt tillkommer automatiskt på dina beställningsvaror.
3.2 Du kan själv hämta dina produkter direkt från vår butik i Malmö och slippa betala för frakten.

4. Leverans samt Leveranstid:
4.1 Vi levererar normalt inom 3-4 arbetsdagar.
4.2 Mopeder levereras körklara hem till dörren via vår samarbetspartner DB Schenker.
4.3 Övriga tillbehör samt reservdelar levereras via Post Nord AB.

5. Betalning:
5.1 Förskottsbetalning
5.2 Vi erbjuder en rad olika betallösningar via vår samarbetspartner KLARNA. För mer information vänligen se under rubriken ”Betalningsalternativ” lägnst ner på huvudsidan.

6. Reklamationer/Garantier:
6.1 Transportskador:
6.1.1 Kontrollera alltid godset vid mottagandet. Om försändelsen är skadad skall detta anmälas till oss omgående. Glöm inte att ta förarens skriftliga bekräftelse med hans namn och underskrift för händelsen.
6.2 Fabrikationsfel:
6.2.1 Det är 24 månaders fabriksgaranti på våra mopeder.
6.2.2 Garantin omfattar mopedns motor samt växellåda. Övriga delar så som kåpor, batterier, lampor samt övriga förslitningsreservdelar omfattas ej av garantin.
6.2.3 Vid garantiärenden är det kundens ansvar att transportera mopeden till vår verkstad alternativ till någon av våra samarbetspartners.
6.2.4 Om någon av våra samarbetspartners ska åtgärda diverse garantiärenden får detta först meddelas Masaru i Malmö innan något arbete påbörjats.

7. Ångerrätt:
7.1 Avbokning av order:
7.1.1 Vid avbeställning tar Du kontakt med oss på MASARU. En förutsättning för avbokning är dock att varan inte har monterats eller lämnat vårt lager.
7.1.2 Vid avbeställning får kunden stå för monterngskostnaden  499 SEK samt en administrativ avgift på 5 % av köpesumman dock högst 1500 SEK.
7.1.3 Klass 1 45 km/h mopeder som registrerats hos transportstyrelsen på kunden kan ej avbeställas då kunden står som ägare på mopeden.
7.1.4 Mopeder som har varit i bruk oavsett kilometertal kan ej returneras.
7.2 Distansavtalslagen:
7.2.1 I enlighet med Distansavtalslagen (SFS 2005:59) har du som konsument rätt att inom 14 dagar från beställningen av varan ångra dig och returnera varan.
7.2.2 För att kunna åberopa ångerrätten i enlighet med ovan nämnda lag skall följande krav vara uppfyllda.
7.2.2.1 Kunden skall inom 14 dagar från beställningen av varan kontakta MASARU för att häva köpet.
7.2.2.2 Varan skall vara i obruten förpackning.
7.2.2.3 Kunden står för alla returkostnader samt även kostnader som nämns i punkt 7.1.2.
7.2.2.4 Kunden skall inom 5 arbetsdagar returnera försändelsen till MASARU.
7.2.2.5 För att returen skall godkännas av oss skall produkten vara i obruten förpackning.
7.2.2.6 Enligt svensk lag skall återbetalning ske inom 30 dagar från det att beslut om återbetalning fattats.
7.2.2.7 Vid ångrade köp ersätts inte kundens returfrakt till oss eller frakten på ursprungsordern.                                                                                                                          
7.2.2.8 Vid ångrade köp står kunden för eventuella utförda tjänster såsom Montering osv.

8. Transportskador:
8.1 Om varan skadas eller kommer bort under transporten från MASARU till dig, är MASARU betalningsansvarig.
8.2 Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den till MASARU, är du betalningsansvarig.

9. Ägarförbehåll:
9.1 All egendom som säljs av oss är vår egendom tills full likvid erlagts. Skador, som uppkommer under den tid varan ägs av oss men disponeras av kunden, skall bekostas av kunden.

Garantivillkor

Vi erbjuder två års fabrikationsgaranti dock max. upp till 10 000 km för alla våra mopeder under förutsättning att alla servicar sköts i tid enligt Masaru Servicetabell.
Enligt konsumentköplagen är säljaren skyldig att ersätta skadan som uppkommit på grund av honom eller på dennes leverantör. Kommer  vi  fram till att det är garantiärende, alltså skador eller felkonstruktioner som berott på tillverkaren, gör vi på följande sätt:

1. Vi skickar en ny reservdel till dig kostnadsfritt som en närliggande verkstad monterar. Vi står även för monteringskostnaden.
2. Du kommer till oss i Malmö och vi åtgärdar felet hos oss.

Garantin avser köpare som är konsument, det vill säga förvärvat fordonet för enskilt bruk.

Garantin gäller emellertid inte för senare köpare.
1-Garantins tillämplighet

Denna garanti avser motorfordon med angivet motor- och ramnummer samt den utrustning som anges i köpeavtalet. Garantin avser köpare som är konsument, det vill säga förvärvat fordonet för enskilt bruk, garantin gäller emellertid inte för senare köpare. Garantin gäller mot uppvisande av det köpeavtal som säljaren har utfärdat.

2- Säljarens ansvar
Säljaren åtar sig att avhjälpa sådant fel på motorfordonet som förelegat vid leveransen och/eller uppkommit inom sex månader från leveransdagen. Vad som avses med fel anges i punkten 5.

Avhjälpandet skall ske inom skälig tid efter reklamationen. Vid bedömning vad som är skälig tid i det enskilda fallet skall hänsyn främst tas till köparens behov av motorfordonet men även till felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt motorfordonet till säljarens förfogande. Köparen behöver i normalfallet inte acceptera mer än två avhjälpningsförsök för samma fel.

Säljaren följer Konsumentköplagen, KKL, (SFS 1990:932), vilket innebär att denna garanti inte påverkar köparens lagstadgade rättigheter. Köparen har därmed utöver ovanstående garanti alltid rätt till 2 års (max 10,000km) reklamationsrätt för fel som fanns vid avlämnandet, för reklamationstid se punkten 6. Säljaren ansvarar ej för fel som följer av brott.

3. Köparens rättigheter
Om köparen utnyttjar garantin enligt ovan, och felet inte avhjälps enligt punkten 2 genom reparation eller omleverans, har köparen rätt till prisavdrag med ett belopp som motsvarar kostnaden för att avhjälpa felet eller ersättning för att rätta till felet. Dessa påföljder framgår av konsumentköplagens bestämmelser och gäller även när köparen använder sig av sin allmänna reklamationsrätt enligt konsumentköplagen. Om felet bedöms vara av väsentlig betydelse har köparen rätt att häva köpet.

Säljaren har alltid rätt att vidta avhjälpande eller omleverans före övriga påföljder om han erbjuder detta inom skälig tid efter reklamationen och det sker utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Köparen kan även ha rätt till skadestånd enligt punkten 4 för den skada han drabbas av på grund av fel.

4. Rätt till skadestånd
Köparen har rätt till ersättning för skada som han lider på grund av att varan är felaktig under de i Konsumentköplagen angivna förutsättningarna. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för personskador samt ej heller förlust som uppkommit i näringsverksamhet. Köparen är alltid skyldig att vidtaga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar köparen detta får han själv bära en motsvarande del av förlusten.

5. Fel på varan
Vad som utgör fel regleras i Konsumentköplagen 16-21 §§. Häri stadgas bland annat att varan är felaktig om den inte stämmer överens med lämnad varudeklaration, vad parterna har avtalat avseende varans skick, egenskaper, och användningsområde eller i övrigt avviker från vad köparen kunnat förutsätta med hänsyn till fordonets typ, pris, ålder eller körsträcka. Så som fel betraktas inte normal åtgång av förbrukningsdetaljer (exv. Glödlampor, kåpor och batterier ) samt normal förslitning (exv. däck, bromsbelägg, vajrar och rem).

Fel enligt garantin föreligger om motorfordonet under den angivna tiden i punkten 2 försämras i det avseende som garantin omfattar. Fel enligt garantin föreligger inte om säljare lyckas göra det sannolikt att försämringen av motorfordonet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse eller vanvård, onormalt brukande eller något liknande förhållande på köparens sida. Till dess omständigheter hänförs:

Vanvård eller oaktsamt bruk.
Köparen har ej fullföljt skötsel och serviceföreskrifter enligt säljarens anvisningar.
Omändring eller ombyggnad av motorcykeln, exempelvis trimning.
Tävlingskörning eller tävlingsliknande träning.

6. Reklamationstid
Om köparen avser utnyttja denna garanti på grund av fel på fordonet skall han underrätta säljaren om detta inom skälig tid. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses som lämnat i rätt tid. Sker inte reklamationen inom skälig tid förlorar köparen sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Oavsett garantin har köparen alltid enligt konsumentköplagen rätt att åberopa att varan är felaktig inom två år från det att han mottagit varan. Även i detta fall gäller dock att meddelande skall lämnas säljaren inom skälig tid.

Säljaren förbehåller sig rätten att debitera köparen för kostnader avseende besiktning eller liknande undersökning som föranletts av en uppenbart ogrundad reklamation, under förutsättning att köparen har i förväg har informerats om att säljaren har rätt att ta ut sådana kostnader.

Köparen förutsätts spara emballaget som varan ursprungligen levererades i. I de fall en retur av vara medför merkostnader för säljaren på grund av otillräcklig emballering står köparen för kostnaden som tillkommer den normala fraktkostnaden.

7. Tvist 
Tvist om avtalets tolkning eller tillämpning skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsumenten kan vända sig till den lokala konsumentvägledningen för upplysningar. I sista hand kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

8. Övrigt
Köparen är enligt lag skyldig att hålla fordonet med trafikförsäkring. Fordonsföraren bör alltid använda godkänd skyddshjälm och lämplig skyddsbeklädnad.